i MTDSC Honlapja :: Szabadidő, Tenisz, Természetjáró, Vitorlás szakosztályok
Magyar Telekom Dolgozók Sport Club / MTDSC

Alapító okirat

Nyomtatás Küldés Ismerősnek

A MAGYAR TELEKOM D.S.C. 1999 évi alapszabályának, az időközi módosításokkal kiegészített, jelenleg hatályos szövege.

Jóváhagyva az Egyesület …2005. június 25-ei küldöttgyűlésén.

A MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA
(a 2003 évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §

A jelen alapszabály a korábbi Budapest, 1082. Horváth M. tér 17-19 székhelyű Budapesti Távközlési s. k. átalakulásának megfelelően a korábbi Alapszabály módosításaként, a helyett képezi az átalakult sportegyesület alapszabályát, mely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján változatlanul egyesület formában, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezetként működik, figyelembe véve a 2000 évi CXLV. Sporttörvény rendelkezéseit is működése során.
A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.)szabályait is alkalmazni kell.


2. §

A sport klub

1. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,

2. Befektetési tevékenységet nem végez,

3. Gazdálkodása folytán elért eredményét nem osztja fel, hanem alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja,

4. Szervezete pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5. A sport klub közhasznú tevékenységéről nyilvántartást vezet.

6. A klub működésével kapcsolatban keletkezett irataiba való betekintés igényét az ügyvezető elnöknek kell bejelenteni. Kérelem esetén az iratokba történő betekintést az ügyvezető elnök 8 napon belül biztosítja. Az iratokba bárki betekinthet.

7. A sport klub működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, beszámolóiról a klub telephelyén történő kifüggesztésen és a klub Internet-honlapján keresztül lehet tudomást szerezni.

8. A sportklub biztosítja, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül, a lehetőségek határain belül, indokolható térítés ellenében bárki részesülhessen.



II. ALAPADATOK


3. §

A sport klub neve: MAGYAR TELEKOM Dolgozók Sport Club,
rövidített neve: MAGYAR TELEKOM DSC,
székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 14.
alapításának éve: 1972, a társadalmi szervezetek nyilvántartásába véve 1990-ben 1838 sz. alatt,
átalakulásának éve: 1999,
működési területe: Magyarország és külföld,
színe: bordó-szürke,


4. §

A Magyar Telekom, amelynek székhelye 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. (továbbiakban: MAGYAR TELEKOM Rt.) az átalakuláskori Alapszabály ellenjegyzésével hozzájárult neve rövidített alakban történő használatához a sport klub elnevezésében.


5. §

1. A sport klub tagja lehet az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek, illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek.

2. A sport klub az (1) bekezdés szerinti szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.



III. A SPORT KLUB FELÜGYELETE

6. §

1. A sport klub nyilvántartását a Fővárosi Bíróság végzi.

2. A sport klub működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet.

3. A sport klub pénzügyi ellenőrzését a Felügyelő és számvizsgáló Bizottság végzi.

4. A sport klub által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.



IV. A SPORT KLUB CÉLJA ÉS FELADATAI


A sport klub célja

7. §

1. A sport klub közcélú, céljai közt szerepelnek az alábbiak:

a) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,

b) a MAGYAR TELEKOM Rt. és leányvállalatainak dolgozói és hozzátartozói részére, a klub tagjainak és indokolt ellenszolgáltatás fejében bárki számára, jelen Alapszabály szerint, a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása,

c) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.

2. A sport klub céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott körben - nemzetközi tevékenységet is folytat.

3. A sport klub céljainak megvalósítása érdekében - megállapodás alapján - szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik a sport klub céljainak megvalósulását, részt vállalnak a sport klub működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.

4. Az Egyesület a fenti célok megvalósítása során elsősorban az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-a 14. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja, nevezetesen: sport a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.


A sport klub feladatai

8. §

1. A sport klub feladata:

a) az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,

b) az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás a megvalósításukról,

c) hazai és nemzetközi sportesemények, mérkőzések (versenyek) megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel,

d) a 7. § (1) bekezdés b) pontjában említettek részére sportesemények rendezése,

e) a sport klubban folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése,

f) az egyesületi élet alapjait képező öntevékenység közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, a sport klub hagyományainak ápolása,

g) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása,

h) utánpótlás-nevelés.



V. A SPORT KLUB TAGSÁGA


A sport klub tagjai

9. §


1. A sport klub tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján:

a) rendes tagok,

b) pártoló tagok,

c) tiszteletbeli tagok.


2. A sport klubnak rendes tagja az a természetes személy,

aki az átalakulás előtti egyesületnek is tagja volt,

a fenti tagok házastársa vagy élettársa, és gyermeke rendes tagja lehet állampolgárságától függetlenül minden természetes személy, aki a MAGYAR TELEKOM Rt., vagy a MAGYAR TELEKOM Rt. 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Kft, Rt, stb.) alkalmazottja, nyugdíjasa, annak házastársa vagy élettársa és gyermeke, aki belépési nyilatkozatban a sport klub alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

A rendes tagság feltétele, hogy belépéskor valamelyik szakosztályhoz csatlakozzon

3. A sport klubnak a MAGYAR TELEKOM Rt. jogi személy pártoló tagja. A sportklubnak a társaság többségi tulajdonában (50%+1 szavazat) lévő belföldi és külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is pártoló tagja lehet, ha a sport klubbal kötött megállapodásban a sport klub alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, illetőleg az egyesületi célok megvalósításának anyagi támogatását vállalja. A sportolási szolgáltatásokat, a pártoló tagságot eredményező megállapodás létrejöttével egy időben kötendő szolgáltatási szerződésben kell meghatározni.

4. A sport klubba pártoló tagként állampolgárságától függetlenül minden természetes személy, belföldi és külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, felvehető, aki a sport klub célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.

5. A sport klubba tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport, illetőleg a sport klub érdekében végzett kimagasló tevékenységével a sport klub célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja.



A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

10. §

1. A sport klubba való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

2. A sport klubi tagság felvétellel keletkezik és

a) kilépéssel,

b) törléssel,

c) kizárással

szűnik meg.

« Vissza a főoldalra

Kapcsolódó anyagok

Bejelentkezés*

Hírek